|

|

Organizačné zložky

Gymnaziálne štúdium v profiláciách:
| Šport | Informatika | STEAM | Anglický jazyk

Študijné a učebné odbory v oblastiach:
| Hutníctvo | Strojárstvo | Elektrotechnika

Naša škola

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová vznikla 1. januára 2020 zlúčením Súkromnej SOŠ hutníckej Železiarne Podbrezová a Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová, ktoré tvoria jej organizačné zložky. Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou reflektujúcou aktuálne požiadavky vedomostnej spoločnosti s prihliadnutím na špecifické danosti a požiadavky regiónu v ktorom sa škola nachádza.

Tradícia vzdelávania

Odborné vzdelávanie a príprava vychádza z viac ako 80 ročnej skúsenosti v príprave mladej generácie na budúce povolanie.

Individuálny prístup

Základom všetkých snažení je rešpektovanie individuálnych potrieb žiaka ako jedinečnej osobnosti, ktorá rozvíja svoje vedomosti, schopnosti, vzájomné vzťahy porozumenia, pomoci a ústretovosti

Škola pre život

Prepojenie vzdelávania s každodenným reálnym životom je základným kameňom, na ktorom je stavané uplatnenie absolventa v praxi.

Zriaďovateľ školy

Železiarne Podbrezová a.s. sa radia k najstarším hutníckym spoločnostiam stredoeurópskeho geopriestoru. Už v 16. storočí sa na hornom toku rieky Hron začali spracovávať rudy železa a iných farebných kovov, na ktoré bol tento región mimoriadne bohatý. História spoločnosti sa začala písať v roku 1840, kedy bolo rozhodnuté o založení železiarní v Podbrezovej s cieľom vyrábať koľajnice pre výstavbu železníc vo vtedajšej Rakúskej monarchii. Aj keď prvými výrobkami podbrezovských železiarní boli koľajnice, plech a tyčové železo, patria im významné prvenstvá vo výrobe oceľových rúr. Spoločnosť sa neustále rozširovala a zvyšovaním úrovne technologického zariadenia, ktoré zodpovedá súčasným celosvetovým požiadavkám, sa zaradila medzi významných európskych výrobcov oceľových bezšvíkových rúr valcovaných za tepla a ťahaných za studena. V súčasnosti pracuje v režime uzavretého cyklu výroby ocele.

Benefity

Priestorové vybavenie

Žiakom sú k dispozícii moderné učebne vybavené výpočtovou technikou, odborné učebne, dielne odborného výcviku. Športové vyžitie ponúka telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, golfové trenažéry, workoutové ihrisko. Možnosť ubytovania a stravovania.

Štipendijné programy

Prospechové a podnikové štipendiá na motiváciu žiakov k väčšej zodpovednosti, usilovnosti a vzornej dochádzke. Odmena za produktívnu prácu za prax realizovanú v prevádzkach zriaďovateľa.

Duálne vzdelávanie

Prepojenie teoretického vzdelávania s praktickou prípravou v prevádzkarňach zriaďovateľa školy umožňujúce plynulý prechod do reálneho pracovného prostredia.

Kontaktujte nás

Máte záujem o štúdium na našej škole? Nie ste si istí a potrebujete doplniť informácie? Sme pripravení odpovedať na všetky Vaše otázky. Preto nás neváhajte kontaktovať na telefóne, alebo e-mailom.

+421 48 671 2725